Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-03-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 21. Marts 1870.

Kjære Vedel! Endskjøndt vi berørte Quaades Beretning om Middagsselskabet hos Bismarck, 1 ) kom jeg dog ikke til at fremhæve hvad jeg synes ved denne havde Betydning og det er:

a) at det slesvigske Spørgsmaal atter kan være Gjenstand for Conversation imellem Benedetti og Bismarck endog om end spøgende under Quaades Paahør;

b) at B. forbeholder sig Terminen for Afgjørelsen. — De maa ikke heraf troe, at jeg troer at Spørgsmaalet vil være udsat for alvorlig Drøftelse i den allerførste Tid, men da dette træffer sammen med en mundlig Yttring af St. Ferréol at Stedet for slig Discussion, naar den maatte indtræde, vilde være enten Paris eller Berlin (Yttring der faldt sidste Torsdag), saa synes der dog heri at antydes en anden politisk Situation end der almindelig efter Yttringer i Blade antages; — det synes at antyde et Forsøg paa fra de 2 Concurrenters Side at gjøre et Compromis, en anden Sag er at jeg er overbeviist om at ligesom man ikke for nogle Maaneder siden kom til en Forstaaelse med Rusland, saaledes vil alene Bismarck profitere af dette Forsøg. — . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.