Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1870-03-23)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortroligt.
Wien, 23. Marts 1870.

Herr Greve!

Mine ærbødigste fortrolige Meddelelser af 19de Dennes 2 ) seer jeg mig istand til at complettere derhen, at den franske s. 392 Regjering ogsaa forhandler confidentielt med det storbritanniske Cabinet om Hensigtsmæssigheden af en Conferences Sammenkaldelse med Hensyn til Prager Fredens 5te Artikel. Ifølge private Informationer fra Paris skal Grev Daru have havt en alvorlig Samtale med Baron Werther i samme Anledning.

Idet jeg har taget som Udgangspunkt Cölner Zeitungs og Mémorial dipl.s seneste Efterretninger, har jeg forespurgt mig i Udenrigsministeriet om deres Begrundethed, men er bleven mødt med den største Reserve. Kun hvad den Mission angaaer, som tillægges Baron Stoffel, den franske Militair Attaché i Berlin, er det blevet mig forsikkret, at Grev Wimpffen paa det Bestemteste benægter, at hans Reise til Paris har havt noget politisk Formaal. Imidlertid er det bekjendt, at Baron Stoffel staaer i et intimt Forhold til Grev Bismarck, og det forsikkres mig fra anden Side, at Grev Bismarcks Bestræbelser virkeligt gaae ud paa, at udvirke Frankrigs Samtykke til den fuldstændige Incorporation af alle de mindre Stater indenfor Nordforbundet, imod Indrømmelser med Hensyn til det slesvigske Spørgsmaal og Tilsikkring om, at ville overholde Artikel 4 i Forhold til Sydtydskland. Det siges, at den franske Regjering ikke skal være uvillig, til at indrømme Grev Bismarcks Forlangende for alle de mindre Staters Vedkommende med Undtagelse af Sachsen, hvis Annexion vilde blive betragtet som en casus belli. Hvad Hessen angaaer, antager jeg, at Rusland vil tage sine Reservationer, og Grev Bismarck vil da sagtens, som Priis for sin Eftergivenhed paa disse to Punkter forlange, at man ikke tager det saa nøie med Nordslesvig.

Her seer man med Uro den Vending Sagerne tage, da de indre Complicationer og den tiltagende Agitation i Donaufyrstendømmerne og i de tyrkiske Provindser, Montenegro osv. lægge Beslag paa hele Regjeringens Opmærksomhed. Ruslands øiensynlige Deelagtighed i hine Agitationer, efterat s. 393 Preussen har slaaet Haanden af Fyrst Carl af Rumænien, gjør naturligviis Situationen saamegetmere kritisk.

C. Falbe.

Depeche Nr. 13.