Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-03-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 25. Marts 1870.

Kjære Vedel! Iforgaars da jeg meddeelte Andræ oppe i Landsthinget, at den aldeles nødvendige Følge af at St. Thomas Tractaten var faldet i Vandet maatte blive at Kongen udsendte en høitstaaende Mand med en Proclamation til Indvaanerne, der havde afstemt, bad jeg ham om at kunne opgive eller foreslaae mig et hertil passende Individ, hvilket han lovede, og da jeg ikke har modtaget nogen Oplysning fra ham er det faldet mig ind om han ikke selv kunde have Lyst ved en slig Leilighed til at see Øerne, der vilde da vindes den store Fordeel for Regjering og Stat at man kunde faae en kyndig Mands Skjøn eller Dom om der er Noget at gjøre for bemeldte Øers billigere og dygtigere Administration. Hvis De godhedsfuldt ved et Par Ord kunde underrette mig om Deres Dom om hvorvidt jeg her har dømt rigtigt, vilde det være mig kjært at modtage dette i Udenrigsministeriet Klokken 12¼. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.