Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-03-27)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 27. Marts 1870.

Kjære Quaade! Tak for Deres Brev af 24de, som jeg modtog her igaar og som opmuntrede mig i høi Grad, thi hvorvel s. 394 jeg ikke kan tillægge de spøgende Bemærkninger for Øieblikket nogen Vægt, som førende til et umiddelbart Resultat, veed De at der er een Side af Sagen nemlig at dette Spørgsmaal paa en for os tilfredsstillende Maade kunde discuteres i al Fredsommelighed og Forsonlighed, der for mig har den allerstørste Betydning, thi det er kun ad denne Vei at Retrocession faaer en stor Betydning og kan betragtes som noget Endeligt, men Arrangementet heraf vil forhaabentlig falde i Andres Lod, da jeg haaber een af Dagene, naar den endelige Hjobspost fra Amerika kommer, at kunne faae min Entledigelse; jeg havde hellere ønsket at kunne gaae efterladende Efterfølgerne denne Sag tilendebragt paa tilfredsstillende Maade, men dette laae nu ikke i vor Herres Bestemmelse. — Jeg er tidt ved at bande mine røde Kinder, thi Folk troe ikke at jeg er saa medtaget som jeg virkeligen er. — . . .

C. E. Frijs.