Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-06)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 6. April 1870.

Kjære Quaade! . . . Hvornaar jeg kan komme bort er endnu ikke givet, om før eller efter Rigsdagssessionen; det vilde have været lettere ifald Amerikanerne havde villet ratificere Traktaten, for mig at indgive min Demission, da dette var den eneste Grund der ifjor bevægede mig til at blive. — Jeg antager at det vil blive fuldt saa let for en kommende s. 398 Regjering at underhandle med Preussen, thi Antipathi og Sympathi hos Individuerne pleier at være gjensidigt i Almindelighed. ... Tidt vil jeg savne min jevnlige Correspondance og deraf følgende Ideeudvikling med DHerrer Ministre, men dette saavelsom mit Samquem med Directeuren ville være Lyspunkterne i disse Aars Strid og Stræben, som, trods Forskjellen i min Alder, under mange Synspunkter for mig have en overordentlig Lighed med Skolegangstiden, og jeg nægter ikke [at jeg længes] usigelig efter atter at komme til at aande frit.

C. E. Frijs.