Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 9. April 1870.

Kjære Quaade! . . . Det er naturligviis en trang Tid baade for Slesvigerne og for os, som maa see paa alle de Mishandlinger uden at kunne hjælpe, men Haabet om at denne Tilstand ikke vil blive vedvarende og at Forløsningstimen engang endelig vil slaae kan dog ikke opgives. For Øieblikket seer det vel ud som om Preussen var den eneste Magt med nogen Livskraft i det europæiske Samfund, men hvor stolt og uovervindelig stod ikke Napoleon I i sin Tid og hvor hurtigt gik det ned af Bakke, og Franskmændene meente dengang [at] have et civilisatorisk Kald til at lykkeliggjøre alle Folk med, ligesom Preusserne nu overalt ville indføre deres hohenzollernske Gud, forhaabentlig vil dette kun være en Overgang for at lære Nutidens Folk ikke [at] hengive sig alfor udelukkende til Materialismens Fordringer, men indsee at disse Goder kun ere det under Forudsætning af at man kommer til at arbeide for sig selv, og at denne Uleilighed ikke alene foretages til Gavn for Andre. Rigsdagen vil s. 399 faae en temmelig lang Ferie, fordi der i Paasken sandsynligviis vil blive at tage endelig Decision med Hensyn til nærværende Ministeriums Afgang og et nyt Ministeriums Dannelse, en saadan Barnefødsel er i Almindelighed forbunden med en Deel Besværlighed, men jeg haaber den dog lykkelig fuldbragt inden Mai Maaned saa at jeg kunde komme til at nyde Landlivet og ialfald maa den afgjøres umiddelbart efter Rigsdagens Slutning i de allerugunstigste Tilfælde. . . .

C. E. Frijs.