Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 9. April 1870.

Jeg vil efter at have skrevet Dem til, da jeg modtager Morgenavisen, 1 ) som jeg veed De sjelden læser, underrette om følgende Telegram af 8de. Hamborg. »Nordd. Allg. Z.« imødegaaer Köln. Z’s. Artikel om Nordslesvig og bestrider den Paastand at Befolkningen kan tage Bestemmelse om Slesvigs Grændser. Bladet paastaaer at det alene tilkommer Preussen at bestemme, hvilke Districter af Slesvig der skulle forstaaes ved »de nordlige«, at Preussen kun har at staae Østrig til Ansvar i dette Anliggende, at der ikke bestaaer s. 400 nogen Retsforpligtelse for Preussen overfor Danmark, og at den politiske Interesse som Preussen troer at finde overfor Danmark ved en Afgjørelse falder bort, naar de Danske ikke ville modtage hvad Preussen anseer for muligt at give. — Det seer ud som en mise en demeure, og hele Skrivearten falder saa fuldstændig i Bismarcks afbrudte Maade at tale paa, at de Artikler uden Spørgsmaal ere dicterede af ham og saaledes pointere et af de sædvanlige Foraarsudbrud. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.