Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 16. April 1870.

Kjære Quaade! Jeg kan ikke lade Kjætting reise uden at takke Dem for Deres Brev, 1 ) som jeg modtog i dette Øieblik da jeg kom hjem fra en Sneppejagd; De kan troe at jeg er nok saa trykket som De af den nuværende Situation, men Haabet opgiver jeg aldrig. Jeg har Vanskeligheder over al Beskrivelse, veed ikke om jeg kan fortsætte den nuværende Virksomhed, men skeer det da er det væsentligst fordi jeg bilder mig ind at der ikke let vil kunne findes Nogen i Øieblikket paa hvem i Modgang de Ord flector non frangor bedre passer og dette fordrer Situationen hovedsagelig; dette har været mig lettet i en overordentlig Grad ved Vedels og Deres Bistand i den Retning; lad Dem dog for Alt i Verden ikke afficere af Krygers Vanvid og Dagbladets 2 ) Vaas, det Første skader os, men jeg troer snarere at det Sidste er til Gavn for Sagen, thi det sees da hvor Maadeholdet findes. Undskyld dette Hastværk men jeg kunde ikke undlade at sende Dem et Par Ord.

C. E. Frijs.