Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Carl Steen Andersen Bille (1870-04-17)

Redaktør C. S. A. Bille til Rigsdagsmand H. A. Krüger.
»Dagbladet«s Redaction Kjøbenhavn, 17. April 1870.

Kjære Ven!

Jeg har modtaget Resten af Deres Brev; som jeg havde læst Begyndelsen med levende Interesse og Beundring, saaledes har Slutningen bevæget mig dybt. Efter Aftale med Lehmann samles paa Onsdag med ham og mig: Hall, Krieger, Clausen, Madvig, Ploug, Klein, Adler; vi ville i Forening overlægge Sagen og give Dem efter Samraad en saadan Udtalelse, som De ønsker. Forinden søger jeg David — i Eftm. var jeg hos ham, men traf ham ikke — og stræber at faae ham til endnu et Skridt hos Frijs for at faae denne til at erklære Underhandlingerne for afsluttede; netop nu, da han rimeligviis paa Grund af den nordamerikanske Historie gaaer af, skylder han at gjøre dette Skridt og derved befrie sin Efterfølger for en høist byrdefuld Arv. Det bør efter min Mening skee derved, at Grev Frijs uden nye Terminer el. desl. notificerer i Berlin, at den Quaade i 1867 givne Fuldmagt til fortrolige Samtaler er kaldt tilbage, efterat Pr. i over to Aar har ladet dem ligge hen.

s. 421 Jeg haaber, at De ikke har Noget imod, at jeg i Dagbl. for i Onsdags 1 ) har grebet Leiligheden til at presse ogsaa offenlig paa denne Sag og derved har ladet Dem tale med. Med Sandhed kan det siges, at Deres Ord paa dette Omraade har en Magt over den offenlige Mening i Danmark som intet andet.

Hidtil har det været min Opfattelse, at De ikke burde tøve med det forestaaende Skridt, at Jordbunden var beredt, at Virkningen let kunde tabe sig, og at maaskee endog en lille Diversion i Udenrigspolitik ikke vilde være uvelkommen som Afleder for indre Rørelser. Siden er kommet det partielle Ministerskifte og hele Historien med Plebiscitet. 2 ) Nu kan Intet nytte før efter dette og efter den Rekonstruktion af Ministeriet, som da maa komme. Med andre Ord, Intet bør skee før sidst i Mai. Om der da skal ventes længere, beroer paa Forholdene. Ollivier vil ikke være heldig; la Guéronniére vil være gunstig, Drouyn de Lhuys endog meget gunstig. Men herom bliver det endnu tidsnok at tale.

Umiddelbart efter Onsdagsmødet skal De atter høre fra mig.

Bille.

Afskriften skal følge senere.

H. A. Krügers Privatarkiv. R. A.