Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1870-04-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 22. April 1870.

Deres Excellence,

Jeg har idag interpelleret Statssecretairen i det herværende Departement for de udenlandske Sager i Anledning af den her vedlagte Artikel af »Nationalzeitung«, tilføiende at jeg, for ikke at vække Mistro, havde med Flid ventet dermed til idag, i den Hensigt først at see de Bemærkninger, de igaar Aftes udkommende Blade muligen vilde knytte til den deri bragte Efterretning. Da nu »Kreuzzeitung« havde gjengivet hiin Artikel med et Tillæg, hvorefter dette Blad fæstede Lid til Efterretningen, havde jeg ikke længer villet tøve med at indhente directe og paalidelig Oplysning om et for min Regjering saa vigtigt og betydningsfuldt Punct, og jeg spurgte derfor, om denne Efterretning var begrundet eller ikke.

Hr. v. Thile svarede, at Efterretningen var aldeles ubegrundet; der var aldeles Intet kommet ham for Øre om noget Saadant; og da jeg, med Hensyn til denne sidste Yttrings mere subjective Charakteer, yderligere præciserede mit Spørgsmaal, tilføiede han, at der mellem Cabinetterne i Berlin og Wien ikke fandt nogen saadan Forhandling Sted, som i den omhandlede Artikel omtalt, og at Efterretningen i denne Artikel havde »keinen Schatten von Begründung«.

Hr. v. Thile bemærkede fremdeles, at der maaskee kunde være Anledning til at bringe en Berigtigelse af den omhandlede Efterretning i de her udkommende Blade, navnlig i Kreuzzeitung, som havde gjengivet Nationalzeitungs Meddelelse med det ovenbetegnede Tillæg, og da jeg bestyrkede ham heri, lovede han, hvis der endnu var Tid dertil, at drage Omsorg for, at denne Berigtigelse allerede offentliggjordes idag. Skeer det ikke, skal jeg imorgen minde Hr. v. Thile derom.

Jeg vedlægger ovennævnte Artikel af Kreuzzeitung.

Quaade.

Depeche Nr. 10, modtaget 25. April 1870.

s. 428 Følgende Udklip af »National-Zeitung« er vedlagt:

Berlin, 20. April. Die »Flensburger Nordd. Z.« meldet:

»Wir vermögen aus bester Quelle mitzutheilen, dass von preussischer Seite in letzter Zeit in Betreff der Ausführung des § 5 des Prager Friedens Vorschläge in Wien gemacht worden sind, welche die Absicht hegen, die nordschleswigsche Frage definitiv zu regeln, und zwar dergestalt, dass wenn diese Propositionen nicht acceptirt werden, Preussen fortan eine Vereinbarung über die Ausführung des § 5 als unmöglich betrachten wird.«

Eine Erledigung des in der angezogenen Bestimmung des Prager Friedensvertrages enthaltenen Vorbehalts erscheint allerdings sehr wünschenswerth. Da Dänemark die Durchführung seiner überschwenglichen Hoffnungen von einer europäischen Verwickelung erwartet, so ist freilich nicht anzunehmen, dass eine etwa zwischen dem Wiener Kabinet und der preussischen Regierung zu erreichende Verständigung in Kopenhagen Eingang finden würde. Indessen würde es durch die Zurückweisung seine Stellung offenbar sehr verschlechtern und sich nicht länger auf den Prager Frieden berufen können.