Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-04-25)

Højesteretsassessor A. F. Krieger til Etatsraad Regenburg.
25. April 1870.

Kiære Regenbure!

... Ja vist er der en farlig Jydskhed, ved Siden af en god Jydskhed. Jeg antager, at Estrup er den, om hvem det dreier sig, naar det nuværende Selskab opløser sig, om Estrup og Frijs da alliere sig paany, om Estrup vil have Noget med Raasløff at gjøre — ja det maa han vide; jeg veed det ikke.

Fr. Krieger.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.