Danmarks Breve

BREV TIL: Jannik Petersen Bjerrum FRA: Niels Janniksen Bjerrum (1870-04-27)

Gaardejer N. J. Bjerrum til Gaardejer Jannik Bjerrum.
Skjærbæk, 27. April 1870.

. . . Han [Krüger] var forøvrigt i perle Humeur og meente, at naar han nu kom over til Hovedstaden vilde hans Navn have en god Vægt. Naar han ikke kan formaae Preussen til at afgjøre det slesvigske Spørgsmaal ad fredelig Vei, s. 429 er han fuld og fast bestemt paa at reise til Paris og forebringe Sagen der, skjøndt Preussen jo efter al Sandsynlighed vil betragte det, som en Maiestætsforbrydelse. Han (Kryger) troer, at de ikke har Mod til at straffe ham. — Han vil ikke gaae hemmelig tilværks, men gjøre det offentlig bekjendt, naar han reiser, og naar han kommer hjem, reiser han lige til Berlin og fortæller dem, hvor han har været. — Har de da Mod til at fængsle og straffe ham, da troer han, at det vil gavne Sagen, og naar det kun kan det, bryder han sig ikke om Resten. — Det kan ikke nytte at tale med ham om, at han ikke maa gjøre noget, hvorved han risikerer personlig at blive straffet, thi det regner han slet ikke noget Paa

N.J. Bjerrum.

Original tilhørende Fru Dr. phil. K. Meyer.