Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 29. April 1870.

Kjære Vedel! . . .Jeg mødte Hrr. Heydebrand paa Hjemveien igaar og kunde saavel paa Gang som hele Mandens Fremtræden see at han var stærkt agiteret; der faldt naturligviis fra Lehmanns Side Yttringer som, endskjøndt de i Grunden vare maadeholdne, ikke passe til Situationen, hvor en Nabostormagt trykker hele Europa og derfor endnu stærkere sin lille Nabo. 1 ) —

Jeg var utilfreds med mit Svar, og søgte derfor ved Tilbagetouren s. 434 Critiken hos Andræ for hvad jeg burde have gjort, dog kunde han ikke angive noget Bedre, end det jeg havde forsøgt, nemlig at henlede Tanken paa den almindelige europæiske Situation for de Smaae [snarere] end at dvæle ved vore særlige Ønsker, men det er i hvert Fald sikkert at jeg bredere og fyldigere burde have udviklet denne Tanke, men dette falder mig vanskeligt. —

28

Hvis De er saa rask beder jeg Dem imellem 1 og 2 see op til mig i Krigsministeriet samt sige til Holten fra mig at han mindede Cabinetssecretairen om at Kongen havde lovet Afholdelse af Statsraad imorgen. —

Paa Slottet megen Forknyttelse over . . . min bestemte Melding om at hvis een af Ministrene enten falder i Rigsdagen eller bliver syg, da maa jeg øieblikkelig indgive min Demission.

Moltke maa altsaa efter Telegrammet 1 ) have samtalt med Ollivier om vor Sag og jeg imødeseer med nogen Interesse hans Beretning herom. —

C. E. Frijs

P. Vedels Prwatpaptrer.