Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 10. Mai 1870.

Kjære Quaade! . . . Her gaaer det med vort Arbeide i Rigsdagen lidt fremad, rimeligviis vil det i Slutningen af Ugen vise sig om nærværende Ministerium vil komme til at slutte Sessionen, thi jeg har som Krigsminister og Conseilspræsident gjort mit Forsøg i den Retning ved Udtalelsen i Finantsudvalget afhængig af om man vilde stemme saavel for Øvelse af Forstærkningsmandskab som af Indkaldelse af 7de Aargang til Reservebataillonerne; gik Folkethinget ikke ind herpaa, var det mig klart at nærværende Ministerium ikke med nogen Nytte kunde fortsætte Sessionen og jeg forhandlede derfor ikke videre med Folkethinget; jeg kunde kun beklage at jeg ikke havde Kræfterne til at fortsætte, thi ellers vilde jeg med Fornøielse have vovet en yderligere Dyst for denne Sag, navnlig tilraadet en Opløsning af Thinget s. 437 for at appellere til den offentlige Opinion. Ved denne aabne Erklæring opfordrer jeg i mine Tanker alle fornuftige Folk til at bestræbe sig at tilveiebringe nogen Enighed imellem de forskjellige politiske Grupper for at det kan blive muligt at samle Kræfter til Dannelsen af et nyt Ministerium, thi saalænge Afgangen af det gamle Ministerium ikke er givet troe Alle at kunne skubbe Ansvaret fra sig og det forekommer mig at ved den stedfundne Fremgangsmaade tjenes baade Kongens og Rigsdagens Interesse. Gid vi nu snart stod ved Slutningen, der enten kan blive strax eller senest i Midten af Juni-Maaned. Det vil altid være mig imellem de behageligste Minder fra denne Functionstid, den personlige Forbindelse og Correspondance som saa jevnlig har fundet Sted imellem Dem og mig og haaber jeg, at fordi Forholdet afbrydes officialiter vil jeg dog af og til vedblive at høre Noget fra Dem.

C. E. Frijs