Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 21. Mai 1870.

Kjære Vedel! Hvis De skulde kunne faae Leilighed til at give Knudsen 1 ) en ordentlig Næsestyver troer jeg at det ikke vilde skade, thi det er baade illoyalt og dumt at ville forandre Formændenes Meddelelse og tilføie det lille Ord »løbende« Forretninger, hvori der kan lægges en stor Betydning fra den Side i Rigsdagen, som vil komme til at lide ved den paatænkte Fremgangsmaade fra det demissionaire Ministeriums Side. Der skal være en stor Bevægelse i Gemytterne, og jeg har allerede kunnet mærke det ved Forhandlingerne s. 438 med mine Collegaer, som det er vanskeligere at holde sammen; Estrup maa være ankommet igaaraftes. Jeg tænker at gaae i Formiddag til Kongen. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.