Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 24. Mai 1870.

Kjære Vedel! Endnu har jeg Intet hørt siden vi sidst saaes, men jeg vil dog forsøge at faae Sagen og Arbeidet atter paabegyndt ved at marchere op til Amalienborg Klokken 10; maaskee har man henvendt sig andetsteds, Overkammerherrens 1 ) s. 439 diplomatiske Tilbageholdenhed synes at antyde dette og naar man blot maatte have Held med sig, findes der ingen smaalig Jalousie fra min Side. Naar jeg idag kommer til Kongen er jeg virkelig ligesaa hjælpeløs eller rettere [ligesaa lidt] istand til at hjælpe med gode Raad, thi mig synes, at Combinationen Krieger—Holstein Holsteinborg har meget liden chance efter hvad jeg hørte fra Halls Side, og jeg kan ikke troe, at Hall havde bevæget sig naar ikke Krieger havde talt med ham. For min egen politiske Samvittigheds Skyld kan jeg naturligviis ganske anderledes forsvare at opfordre Kongen til at gaae til Krieger; thi Holstein Holsteinborg kan blive til mange Forskjelligheder under Udviklingen og kan af mig kun anbefales naar Modvægten er givet. Jeg er trist og Udpiint

C. E. Frijs.

P. Wedels Privatpapirer.