Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 24. Mai 1870.

Kjære Vedel! Modtaget Deres Oplysning, hvoraf den Sidste ikke var af saa liden Værd til at bedømme Situationen; jeg har nu bedet om Audients hos Kongen, men veed ikke hvornaar dette kan skee, derfor kan jeg ikke bestemme nogen Tid paa hvilken vi kunde mødes. Klokken 12½ skal jeg mødes med mine Collegaer i Finantsministeriet, men det forekommer mig naturligst at lade Finantsloven spadsere uantastet igjennem, thi da bliver Situationen lettet for de Tilkommende, men jeg veed ikke om De havde noget Særligt for Øie ved Understregning af et Forslag til Udsættelse af Sagen. Svar mit Bud herpaa tilbage. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.