Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. D. Rosenørn- Lehn.
Kjøbenhavn, 25. Mai 1870.

Kjære Baron! Endskjøndt jeg ikke har talt med Grev Holstein-Holsteinborg siden han var hos Kongen igaar, saa vil jeg dog ikke undlade paa det Inderligste at bede Dem om ikke at nægte ham Deres Assistance, thi det gjælder om ikke at lade ham staae alene, ikke at drive ham over i Venstre og at Ministeriet kan faae en passende Blanding af doctrinaire og godseierlige Kræfter. — Det kan ikke nytte at De haaber paa Moltke Bregentved og Deres Personlighed vil i Øieblikket endog gjøre mere Nytte. —

Det er efter min Overbeviisning enhver veltænkende Mands Pligt at bidrage Sit til at ikke Kongen skal blive nødt at henvende sig til Venstre, og Forsøgene ere endte med Holstein-Holsteinborg. Som god dansk Mand kan jeg ikke undlade alvorligt at lægge Dem dette paa Hjerte.

C. E. Frijs.

Oreby