Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-05-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. D. Rosenørn- Lehn.
Kjøbenhavn, 26. Mai 1870.

Kjære Rosenørn! Da jeg ikke saae Noget hverken til Dem eller til Andræ formoder jeg at det forholdt sig som af mig angivet.

Endnu engang maa jeg alvorligt lægge Dem paa Sinde ikke at unddrage Dem i dette Øieblik fra Statens Tjeneste. Hovedopgaven ligeoverfor det samlede Venstre er at forene Godseiere og Doctrinaire og et Ministerium hvor Krieger, Hall og Fenger staae paa den ene Side burde have 4 Godseiere paa den anden Side; jeg har tænkt mig H[olstein]-H[olsteinborg] som Gonseilspræsident. R[osenørn]-Lehn som Udenrigsminister, Haffner som Krigs og Marine og en Fjerde som s. 441 Indenrigsminister, men for Guds Skyld lad det ikke see ud som om jeg vilde gjøre Overgreb. Dette vilde saavel for Udlandet som for Indlandet være en Gevinst istedetfor de for en stor Deel opbrugte Kræfter, og Deres Plan om M[oltke] B [regentved] passer slet ikke, thi der vilde vistnok opstaae Jalousie imellem H. H. og M. B. om Nr. 1 og dette er egentlig Lapperi. — Det var heller ikke umuligt at et Bytte med Nr. 1 senere kunde finde Sted. Jeg veed at De er en af vore bedste Patrioter og hvis det kan have nogen Indflydelse paa Dem da nægter jeg ikke, at jeg ikke seer nogen Successor i Udenrigsministeriet hellere end Dem, thi jeg er overbeviist om, at vi i hvert Tilfælde vilde handle i samme Aand. —

C. E. Frijs.

Oreby