Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Carl Steen Andersen Bille (1870-05-26)

Redaktør C. S. A. Bille til H. A. Krüger.
»Dagbladet«s Redaction Kjøbenhavn, Christi Himmelfartsdag,
26. Mai 1870.

Kjære Kryger!

Af Beretningerne i de tydske Blade, som jeg længes efter at faae supplerede ved Meddelelse fra Dem, seer jeg da, at s. 442 Schwerin-Putzar har narret Dem og brudt sine Løfter til Dem. 1 ) Det tænkte jeg nok; der er Gud hjælpe mig! ikke een Tydsker, som kan faae det i sit Hoved, at Noget skal gives tilbage, som er i tydsk Besiddelse. Hermed er nu vel foreløbig Deres Virksomhed i Berlin tilende, og De har jo forud sagt Dhrr., at De nu mener Dem at have frie Hænder til at gaae andetstedshen. Men hvilke ere nu Deres Planer med Hensyn hertil? Det er jeg spændt paa at erfare. Hertugen af Gramont er sikkert gunstig stemt for en fransk-østerrigsk Alliance, for Optræden imod Preussen og altsaa ogsaa for at see Art. V udført, men saa betydelig er han ikke, at hans Indtræden i Ministeriet giver noget sikkert Program, og det vil beroe, først paa de indre franske Forholds Udvikling, dernæst paa Valget af hans Undergivne, om man i disse Henseender kan vente Noget, eller om Alt ogsaa fremdeles skal gaae hen med diplomatiske Skaktræk, som alene faae Tiden til at gaae, men ikke fremme Spillet. — Herhjemme indtræder der jo ved Ministeriet Frijs’s Afgang en heel Forandring i Situationen, men i hvilken Retning denne vil gaae, lader sig endnu ikke sige. For Øieblikket er det Grev Holstein, som skal danne Ministeriet, og han ligger i Forhandlinger med Hall og Krieger, men det er meget usikkert, hvorvidt det lykkes, og strander dette, saa ere vi ude paa det vilde Hav for mulig at ende med et Ministerium I. A. Hansen—Tscherning el. desL., hvis værste Side er den, at det ruinerer den sidste Rest af Agtelse for os i Udlandet og savner Blik for den slesvigske Sag. Dette vilde navnlig, hvis det i s. 443 Sommer skulde komme til en kraftigere Aktion fra Frankrigs Side, være overordenlig uheldigt.

Rigsdagsarbeidet har i Forbindelse med Avisen optaget mig saa stærkt, at jeg ikke tidligere har kunnet skrive til Dem. Hvis jeg havde naaet det, medens De endnu var i Berlin, vilde jeg have bedet Dem tale med Edgar Bauer om at sende til »Dagbl.« nogle Korrespondancer fra Berlin, ikke altfor ofte (høist hver 14de Dag) og ikke anlagte paa at bringe daglige Nyheder, men kommenterende over Begivenhederne og visende disse i et sandere Lys end det officielle. Hvad mener De herom? Og troer De Manden villig dertil?

Bille.

E. Skr. Høist beklageligt er det, at Frijs gaaer af uden at have formelt afslutte[t] Forhandlingerne med Preussen. Det har ikke manglet paa Bestræbelser fra min Side i den Retning, men jeg har alene kunnet virke indirekte, og det har ikke forslaaet.

H. A. Krügers Privatarkiv. R. A.