Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-05-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 4. Juni 1870.

Kjære Vedel,

Altsaa kunde vi dog ikke beholde Frijs. Jeg var, som De kan tænke Dem, i nogle Dage meget urolig for hvorledes det s. 446 skulde gaae. Det var ikke let eller syntes mig ikke let, under de givne Forhold at danne et nyt Ministerium; men den Combination som nu er bragt istand er ikke alene overhovedet særdeles god, men den er efter min Mening ogsaa den som bedst passer til de nuværende Forhold hos os, idet den maaskee i denne Henseende meer end erstatter det forrige Ministerium. Jeg veed ikke om det vil blive muligt at opnaae en Forsoning med Folkethinget, som forekommer mig i den sidste Samling at have spændt Buen meget høit, men skal der optages en Kamp, saa besidder det nuværende Ministerium de bedste Kræfter hertil, og Spørgsmaalet er kun, om der indenfor de Skranker Forfatningen opstiller findes en Arena, hvorpaa Kampen kan udfægtes. . . .

Den egentlige Anledning til at jeg skriver idag, er at jeg vilde spørge Dem om De troer at det er Baron Rosenørns Hensigt at føre en saadan privat Correspondance med Gesandterne som Gr. Frijs førte med dem. Min Correspondance med Grev Frijs kom saaat sige ganske af sig selv, idet vi have kjendt hinanden i en 30 Aar, altsaa allerede i en Alder, da man ofte kommer hinanden meget nær. Jeg kjender ogsaa Baron Rosenørn men ikke siden lang Tid, og jeg er ikke ofte truffen sammen med ham; skjøndt jeg har seet nok af ham til ganske at kunne slutte mig til det fortrinlige Omdømme, som han fra alle Sider nyder, og til saaledes at være i høieste Grad tilfreds med at han er bleven Udenrigsminister, er Forholdet derfor et andet end med Frijs, og foreløbigt vil det altsaa blive til Dem at jeg retter mine extraofficielle Meddelelser, ligesom i forrige Tider. En saadan ikke officiel Correspondance er jo absolut nødvendig, ikke alene fordi der ofte er Ting som maae meddeles, men endnu ikke ere modne til at faae Plads i officielle Rapporter, men ogsaa fordi der undertiden er Ting som i og for sig bedst omtales privat. ...

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.