Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-06-10)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
10. Juni 1870.

Kjære Kammerherre.

I Anledning af Deres Brev har jeg søgt en Leilighed til at spørge Baron Rosenørn om han ikke havde til Hensigt, ligesom Grev Frijs havde giort det, at supplere den officielle Correspondance ved en privat med de vigtigste Gesandter, navnlig med Dem og Moltke, og det viste sig da at Grev Frijs allerede havde giort ham opmærksom derpaa og tilraadet det. Baron R. svarede at han meget gierne vilde fortsætte en slig Forbindelse og bad mig sige Dem at han vilde sætte Priis paa at modtage confidentielle Meddelelser i Form af private Breve, saa ofte De fandt det nyttigt, forbeholdende sig ad samme Vei at kunne indhente Deres Raad og henlede Deres Opmærksomhed paa et særligt Punkt, naar han maatte ønske det. Jeg tør haabe at Forbindelsen altsaa herved er etableret og at De vil skrive til ham, saasnart De finder Anledning dertil.

Der er imidlertid et Punkt, om hvilket De maaskee ikke saa frit kan udtale Dem til ham, nemlig om den Dom der i Berlin baade af Preussere og af Fremmede fældes nu og s. 454 senere over Ministeriet, og dog vilde det være af stor Vigtighed at modtage alle mulige Antydninger derom. Det er jo nemlig at forudsee at den forsøgte Fusion af det nation. liberale Parti med Godseierne vil kunne opfattes forskjelligt, og Halls og Kriegers Navne have vel endnu mange Steder en slet Klang. Mohrenheim sagde mig forleden i Fortrolighed at hans Colleger meente at Hall var Sjælen i Cabinettet og at han navnlig ogsaa vilde udøve en meget betydelig Indflydelse paa Udenrigsbestyrelsen. Ligesaa har jeg fra anden Side hørt fremhæve at Rosenørn er slesvigsk Godseier. Jeg svarede Mohr. at Hall ikke vilde eller kunde blande sig i Udenrigsministeriet, og at jeg kjendte Rosenørn nok til at kunne forsikkre ham at han ikke vilde følge Andres Mening end sin egen, Hall var og blev ligesom Krieger Specialministre. Forresten vilde R. fortsætte Grev Fr.s Politik uforandret og det var netop Grev Fr. der havde sørget for at R. blev hans Efterfølger. — Til Baron R. sagde jeg senere at det vist var rigtigt om Hall effacerede sig saavidt muligt og at R. navnlig helst maatte undgaae at lade H. fremtræde i sine Samtaler. Det Samme vil jeg sige til Hall og Krieger. Forresten maa jo dog fornuftigvis Verden nu sige at Forskjellen mellem Halls og f. E. Bluhmes Politik nu maa være aldeles udvidsket. — Imidlertid er den hele Opfatning som Mohr. havde eller refererede, meget uheldig, thi hvis vi, hvad der jo er sandsynligt, i Sommerens Løb maae giøre Noget med den slesv. Sag — derom forbeholder jeg mig senere at tale udførligere med Dem — saa vil det let hedde at det er en Virkning af H[all] og Kr [ieger], og dog vilde selv Mohr. bedst kunne bevidne at Grev Frijs allerede forlængst og gientagende har udtalt at vi maae henvende os til Europa, naar de 6 Aar stunde til Ende. — Men som sagt, Alt hvad De kan oplyse om den Maade paa hvilken man i Berlin dømmer om Ministeriet vil være meget nyttigt her, da det dog er muligt at man her kan indrette sig lidt derefter og vil De skrive mig det til, saa skarpt og uforbeholdent som s. 455 det siges, haaber jeg paa passende Maade at skulle kunne benytte det til Gavn for det Hele. Forresten har Heydebr. været meget elskværdig, men han er meget forsigtig.

Endnu er der en lille Ting der ligger mig paa Hjerte. Mohr. har giort opmærksom paa at Magdeburger Zeitung fra Tid til anden indeholder officiøse Artikler og navnlig for en Maaneds Tid gav en Udsigt over de paatænkte Fortificationer paa Als. Han raadede til at faae fat paa denne Artikel, som han ogsaa selv ønskede at indsende til Petersborg. Hvis De kan faae denne Art. i et eller 2 Exemplarer uden videre Uleilighed vilde det være ret interessant baade for M. og for os. . . .

P. Vedel