Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Nicolai Ahlmann (1870-06-11)

Godsejer N. Ahlmann til Rigsdagsmand H. A. Krüger.
Kjøbenhavn, 11. Juni 1870.

Kjære Ven!

Jeg har nu været hos Alle, som det er værdt at tale med om den bevidste Sag. Jeg har mødt en heel Deel Sympathi, en heel Deel Anerkjendelse af Din gode Villie, Udholdenhed og Opoffrelse, men overalt har jeg mødt Modløshed. — Næsten alle samstemme de i, at Danmark for Tiden ei kan røre sig og ei tør røre ved det nordslesvigske Spørgsmaal, ei engang tør paastaae Underhandlingerne afbrudte eller minde Preussen om at de enten maae fortsættes eller afbrydes. — Det eneste altsaa jeg har udrettet er, at man her veed, at Du ei staaer ene med Din Anskuelse, men at Nordslesvigerne dele den og navnlig, at de ere af den Mening, at Underhandlingerne maae officielt ophæves, førend Du kan tænke paa at gaae videre paa Din Vei. Hvorledes Du nu vil handle veed jeg ikke. Formodentlig bliver Du Din Plan tro og tager herover. Jeg reiser herfra Fredagen den 17de. Skulde Du forinden komme hertil, da haaber jeg at Du underretter mig derom, forat jeg kan faae en Samtale med Dig. I alle Fald s. 456 maae jeg tale med Dig, hvis det lykkes Dig at bortrydde Hindringerne, inden Du tiltræder den store Reise.

N. Ahlmann.

H. A. Krügers Privatarkiv. R. A.