Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-06-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 21. Juni 1870.

Der hersker for Tiden, idetmindste tilsyneladende, en saadan Stilhed i Politiken, at jeg maa begynde denne min første private Henvendelse til Deres Excellence med den Bemærkning, at jeg aldeles intet Vigtigt har at meddele eller at omtale. Imidlertid har jeg ikke villet tøve længer med ogsaa til Dem Selv at udtale og da navnlig i denne Form at udtale, ikke alene hvormeget det har glædet mig at det nye Ministerium har faaet en saa god og lovende Sammensætning, men ogsaa hvor kjært det har været mig, ved denne Leilighed at komme i Forbindelse med Deres Excellence. For mit eget Vedkommende haaber jeg at denne Forbindelse maa blive ligesaa tilfredsstillende for begge Parter, som den Forbindelse hvori jeg nu saalænge har staaet med Grev Frijs, ialfald har været for mig, og for Landets Vedkommende haaber jeg, ligesom jeg af al Evne skal bestræbe mig for, at den maa bære al den gode Frugt, som overhovedet er mulig under de nuværende løse og vanskelige ydre Forhold. . . .

Quaade.

Oreby.