Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-06-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 24. Juni 1870.

Kjære Vedel,

Af Deres Brev af 22de, for hvilket jeg takker og hvis Indhold jeg nøie skal overveie, seer jeg, at De med det Allerførste reiser til Norge. Dette glæder mig særdeles for Dem, og ogsaa for mig, da det ligger mig meget paa Hjerte at De holder Dem frisk. Men Tidspunktet, som jeg er overbeviist om vil i alle væsentlige Henseender være det bedste, da der vistnok vil herske uafbrudt Stilhed i længere Tid, kommer mig lidt paatvers i en anden, vel ikke i og for sig væsentlig, men dog for mig ikke ganske uvigtig Henseende. Herpaa kan jeg imidlertid maaskee bøde ved strax at sende Dem et Par Ord, som jeg beder Dem besvare før Deres Afreise. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.