Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-06-29)

Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Regenburg.
29. Juni 1870.

Kjære Regenburg!

. . . Jeg var netop ifærd med at spørge Dem om De, der var Centrum for Slesvigeres Forespørgsler og Henvendelser, ikke skulde kunne constituere En der efter fattig Leilighed kunde være Mellemmand. En saadan savnes i høi Grad, blandt Andet og idelig med Hensyn til Krygeriana o. s. v. Jeg troer (men svarer dog ei derfor), at man for Øieblikket har s. 472 faaet ham fra den Reise til Paris, som han vilde foretage i den Tro, at han holdt Europas Fred og Krig i sin Haand! . . .

Fr. Krieger.

Regenburgs Paategning: Sv. 7. Juli 1870. — Regenburgs Privatarkiv. R. A.