Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-07-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 6. Juli 1870.

Kjære Vedel,

. . . Det Eneste man beskjæftiger sig med er Prindsen af Hohenzollerns formeentlige Candidatur til Konge i Spanien. 1 ) Men da Kongen af Preussen, saavelsom ogsaa Bismarck, er fraværende for Øieblikket, antager jeg at man saameget mindre veed Noget her i Berlin om hiin Sag, som den jo desuden hører til den Slags Sager der behandles i ganske særegne Former. Vi faae nu at see om Avisernes Meddelelser om en Deputation til Prindsen bekræfte sig. Skeer det, kan det vel antages at Sagen ikke er greben ud af Luften, da man vel ikke vilde bestemme sig til en Deputation, uden i Forveien at have følt sig for. Forresten er man ikke paa det Rene med om Candidaturen skulde gjelde Arveprindsen af Hohenzollern, der er gift med en portugisisk Prindsesse, eller hans yngre Broder, den som følger paa Fyrsten af Rumænien. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.