Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 12. Juli 1870.

Deres Excellence vil af min desværre noget ufuldstændige Rapport af idag see, at det begynder at see noget alvorligt ud. Jeg tilstaaer jeg begriber ikke Hertugen af Gramonts Erklæring den 6te. Jeg troer ikke at den pr. Regjering har nogen egentlig Andeel i Prindsen af Hohenzollerns Candidatur, og intet Menneske har desuden her tænkt sig, at den franske Regjering vilde have noget Væsentligt at indvende imod denne Candidatur. Man kan altsaa virkelig ikke nægte, at det seer ud som om den franske Regjering vilde en Conflict. Denne Mening er temmelig udbredt her, og Situationen er saaledes i høieste Grad spændt. Imidlertid vil man dog ikke endnu troe paa Krig. Den preussiske Regjering viser stort Maadehold. Grev Benedetti er bleven meget vel modtaget af Kongen af Preussen, og jeg troer at kunne sige, at den overveiende Deel af det herværende corps diplomatique endnu haaber et fredeligt Udfald af den opstaaede Differents. Ialfald vil det ikke vare mange Dage inden vi see Lys i Sagen.

Under alt dette er der imidlertid Noget som i høi Grad ligger mig paa Hjerte og som jeg derfor ikke kan undlade at fremhæve.

Jeg kan meget godt forstaae, at den danske Presse ønsker en Krig mellem Preussen og Frankrig. Den venter, at Frankrig vil seire og det er jo ogsaa muligt; men hvad der skrives i vore Blade gjør Intet til eller fra i denne Henseende; og dersom Frankrig ikke skulde seire, navnlig ikke seire aldeles afgjort, eller dersom Conflicten skulde undgaaes, hvad man dog, idetmindste her, endnu anseer som det sandsynligste, saa vilde krigeriske Artikler som vore ledende Blade havde bragt under denne spændte Situation, efterlade en Gift i vore Forhold til Preussen, som det senere vilde være meget vanskeligt s. 484 at fjerne, og som derfor senere kunde være os til stor Skade, uden nu at have bragt os mindste Nytte. Maaskee er det jeg her siger overflødigt, og jeg har hellerikke endnu i vore Blade fundet nogen Anledning til min Bemærkning, men jeg gaaer efter den Erfaring jeg tidligere har gjort, og desuden vilde jeg, som alt antydet, finde det forklarligt, at Mange hos os ventede sig en Lægedom for vore egne Ulykker i en europæisk Katastrophe.

31*

G. Quaade

Oreby.