Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-07-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 14. Juli 1870.

Kjære Legationsraad,

[Om et Pas.]

Jeg benytter denne Leilighed for at bede Dem lade mig vide, om muligt med Omgaaende og allerhelst ved et Chiffertelegram, om den Illumination som forskjellige Blade sige har fundet Sted i Leiren ved Hald og i Viborg har været foranlediget ved Udsigten til en Krig mellem Frankrig og Preussen, eller, saaledes som jeg troer, ved den 6te Juli som Aarsdagen for Slaget ved Fredericia.

G. Quaade

Vedlagt Koncept til Chiffertelegram til Berlin af 15. Juli 1870.