Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-07-16)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 16. Juli 1870.

Deres Excellence,

. . . At »Danmark« stadigt nævnes og i Pressen omtales i Forbindelse med den nu opstaaende store Kamp er naturligt, og Mange betænke sig ikke paa at lykønske til den nu aabnede Mulighed for en retfærdig Afgjørelse af vort saalænge svævende og utilfredsstillede Krav. I det Hele kan det jo ei være Andet, end at Enhver haaber paa, at denne gigantiske Kamp, engang bleven uundgaaelig, maa begrændses s. 486 saameget som muligt og opnaae det størst mulige Resultat, det at afslutte alle svævende Stridspunkter. . . .

J. Bülow.

Depeche Nr. 33.