Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 16. Juli 1870.

Deres Excellence.

Jeg benytter Kherre Krags Reise i Aften directe til Kbhvn. forat tilføie nogle Bemærkninger, som jeg ikke kan betroe Posten, til min chiffrerede Rapport af idag. 2 ) s. 488 Jeg er ved denne Rapport gaaet ud fra, at man her intet Tilbud gjør os. Jeg har ligesaalidt som andre Dii minorum gentium seet Bismarck, men jeg har seet Thile og Geh. Abeken, uden at have sporet Symptomer i den nævnte Retning. Jeg forudsætter derhos, at vi ønske at forblive neutrale saa længe som muligt, hvilket jeg veed at man her ønsker, og endelig bemærker jeg, at jeg ganske seer bort fra Frankrig. Jeg discuterer ikke alt Det som kunde motivere en fransk Politik for os, og jeg er mig derfor meget vel bevidst at mit Standpunkt er eensidigt.

Det er fra dette muligen eensidige Standpunkt, at jeg har skreven min Rapport og nu dertil føier Følgende.

Hvis vi ville udtale os for Preussen som foreslaaet, saa maae vi efter min Mening ikke gjøre det med Betingelser. Vi maae sige at vi ønske at forblive neutrale, væbnede eller ikke væbnede, og forlange Hjælp dertil ved materielt sikkrede Løfter, o: Løfter skrevne idetmindste i en Depesche til Heydebrand, som denne er bemyndiget ialfald til at oplæse, forat vi kunne beholde Indholdet og Datum deraf; men desforuden maae vi ogsaa strax ligefrem sige, at selv om man ingen Løfter giver, saa ville vi dog være neutrale saalænge som muligt. Give de da Løfter i fyldestgjørende Form og, hvad vi maae gjøre det Muligste for, Omfang, saa er det godt; og give de ingen saa ere vi ikke værre farne end om vi Intet havde sagt, og vi kunne bruge det imod dem hvis vi maae gaae med Frankrig.

Jeg gjentager at jeg seer bort fra Frankrig, og til Overflødighed bemærker jeg, at det ikke er min Følelse som taler. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.