Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-17)

Optegnelse af Legationsraad W. F. de Coninck.
[17. Juli 1870.]

Neutralitet, dersom Preussen tilsteder Danmark strax at besætte Nordslesvig — Flensborg-Tønder Linien — og giver Tilsagn om, at den af danske Tropper i Besiddelse tagne Deel af Hertugdømmet ved Krigens Ophør tilbagegives Danmark uden Garantier og uden Afstemning.

Kan en saadan Neutralitet ikke opnaaes, Deeltagelse i Krigen som Frankrigs Allierede. Betingelser for Alliancen med Frankrig: at det indrømmes Danmark, saasnart Krigsforholdene gjøre det muligt, at besætte hele Slesvig, og at Frankrig lover at ville ved Fredsslutningen virke til, at Hertugdømmet gives D. tilbage.

Under Forudsætning af, at Sverrig-Norge deeltager i Krigen som Frankrigs og Danmarks Allierede, Tilsagn fra dansk Side om paa det i Kong Carls Breve til H. M. og Biskop Monrad i 1864 givne Grundlag at ville arbeide paa en nærmere Tilslutning mellem Danmark — med Eideren til Sydgrændse — Sverrig og Norge.

Som Overskrift staar med P. Vedels Haand: De Conincks Mening afgivet til mig strax efter min Hjemkomst fra Norge. — P. Vedels Privatpapirer.