Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Theodor August Jes Regenburg (1870-07-18)

Stiftamtmand Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger.
Skanderborg, 18. Juli 1870.

Kjære Krieger.

. . . Her har man i Aar vænnet sig til den Tanke at en Krig mellem Frankrig og Preussen ogsaa maatte være en Krig mellem dette og os; man har derfor været aldeles forberedt paa en Occupation, og de Værnepligtige paa en Indkaldelse. Saavidt jeg kan skjønne imødesees begge Deele med Rolighed og en vis Freidighed; fra Landet siger man mig at Stemningen blandt det værnepligtige Mandskab er ganske anderledes end i 1864. Egentlig Ønske om Krig eller Begeistring kan jeg imidlertid i min nærmeste Omkreds ikke spore.

Det er forøvrigt ganske eiendommeligt under de nuværende overordentlige Forhold at sidde i en saa afsides Krog som Skanderborg. Saalænge der imidlertid kun handles om Rygter og s. v. foretrækker jeg det fremfor Aarhus eller en lignende By. Om derimod denne eller en anden større By ikke vilde være et mere passende Sted, hvis der skulde handles s. 492 er et Spørgsmaal. Jeg antager imidlertid at jeg i paakommende Tilfælde kunde flytte Contoiret eller en Del deraf.

Som De seer kan heller ikke jeg frigjøre mig for den Tanke, at vi maa til at tage activ Deel i hvad der foregaaer. Maaskee har jeg Uret; men det skader i al Fald ikke at være forberedt og gjøre sig fortrolig med forskjellige Eventualiteter.

Jeg haaber De har det godt; under saadanne Forhold er det godt ikke blot at have sana mens men ogsaa sanum corpus

A. Regenburg.

Kriegers Papirer. R. A.