Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-19)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 19. Juli 1870.

Jeg seer mig endnu ikke istand til at meddele Deres Excellence noget Afgjørende. For et Par Timer siden var den franske Krigserklæring endnu ikke her. Men en ved den herværende franske Ambassade ansat Secretair, som for s. 508 nogle Uger siden reiste til Frankrig i Permission, har i disse Dage været ventet hertil, og man meente, at han skulde overbringe hiin Erklæring og Paalæg til Ambassaden om at reise. Denne Secretair siger man mig skal være ankommen; men jeg maa bemærke at man paa mit Spørgsmaal om han da bragte Afgjørelsen, ikke har svaret Ja, men at han bragte Instructioner. Dette kan jo imidlertid have været en Euphemisme.

Avisernes Efterretning om at Fyrst Gortchacow er i Paris, er rigtig. Han skulde til Wildbad da han reiste herfra.

G. Quaade.

Oreby.