Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Wulff Heinrich Bernhard Scheel-Plessen (1870-07-20)

Grev W. Scheel-Plessen, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Sierhagen, 20. Juli 1870.

Deres Excellence,

Min Svoger, Baron Bonde’s Afreise herfra idag tilbyder en sikker Leilighed, hvilken jeg benytter til at sende Deres Excellence nogle Ord angaaende Situationen, saaledes som den er for Øjeblikket her i Landet.

Efterretningen om de opstaaede Forviklinger imellem Frankrig og Preussen har overrasket Alle, men har fremkaldt en almindelig Forbittring, ja næsten Had imod Frankrig. Uden at oppebie nogen Opfordring fra Regjeringens Side bildes i forskjellige Byer Comiteer med det Øjemed at træffe Foranstaltninger for de Syges Pleie; de meest udprægede Anti-Preussere deeltage deri. Krig som saadan er impopulair her i Landet; men man føler dybt den Fornærmelse, der er bleven tilføjet den tydske Nation og Preussernes Konge i Særdeleshed. Ved sin Moderation har Kong Vilhelm vundet Agtelse og Sympathier.

Regjeringen har indkaldt Mandskabet endnu ikke i stor Mængde, dog i tilstrækkelig Antal til at gjøre denne Udskrivning ubehagelig især i denne Tid, hvor Høsten er nære forestaaende. Imorgen skal alle Heste i Districtet møde ved et bestemt Sted, for at optegnes af en dertil valgt Comite; hvor mange Heste strax skal leveres er mig endnu ubekjendt. Indtil idag ere her fra Godset, som har omtrent 1000 Indvaanere, 8 Mand indkaldte foruden dem, der tjene allerede i Linien for Øjeblikket.

W. Scheel-Plessen.

Oreby.