Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Wulff Heinrich Bernhard Scheel-Plessen (1870-07-20)

Grev W. Scheel-Plessen, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Sierhagen, 20. Juli 1870.

Deres Excellence,

Efter at have sluttet hoslagte ærbødige Skrivelse af idag finder jeg, at jeg har forsømt at berøre et vigtigt Punkt i s. 512 Deres Excellences meget ærede Brev af 17de dennes 1 ), det nemlig, hvori det siges, at Danmark vil stræbe at bevare sin Neutralitet saa længe som muligt, men derhos ogsaa med Opmærksomhed følge Begivenhedernes Gang for muligens at benytte de Chancer, som kan komme at tilbyde sig. Jeg vilde troe ikke at have opfyldt min Pligt, hvis jeg ikke tillod mig aabent at tilstaae, at denne Fremgangsmaade synes mig at være foreskreven af den rigtige Politik og at den fuldkommen overeensstemmer med de Anskuelser, som jeg har kunnet danne mig, uden nærmere at kjende de Skridt, der muligens ere blevne foretagne fra den ene eller den anden af de nu til Kamp beredte mægtige Parter. Hvilke Dimensioner Krigen, hvis den virkelig udbryder, vil komme at tage, forekommer mig uberegneligt. Men at Preussen skulde kunne blive saaledes slaaet, at det vilde være tvunget, at opgive alle i de senere Aar vundne Fordele synes mig i høieste Grad tvivlsomt. Desuden er det en af Historien bestyrket Kjendsgjerning, at naar to mægtige Stater, der have ført Krig med hinanden, endelig slutte Fred, det gaaer ud over de mindre, der paa en eller anden Maade har deeltaget i Kampen. Neutralitetens Bevarelse er derfor i de mindre Staters Interesse, men ligeledes kan denne Bevarelse være i de stores Interesse, og disse kan af Omstændighederne blive foranledigede til at betale en Priis for den Fordeel hiin Neutralitet skaffer dem. Dog jeg beder Deres Excellence ret ærbødig om godhedsfuldt at ville undskylde, at jeg har taget mig den Frihed at fremkomme med disse almindelige Sætninger, der ikke indeholde noget Materiale til Veiledning under givne Omstændigheder; de ere indgivne af det Fortroende, Deres Brev af 17de har vakt hos den, der har den Ære at tegne [etc.]

W. Scheel-Plessen.

Oreby.