Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1870-07-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 21. Juli 1870.

Deres Excellence,

Den fra nogle af mine tidligere allerærbødigste Indberetninger bekjendte Herr Kafka, 1 ) som jeg i meget lang Tid ikke havde seet, besøgte mig for noget over otte Dage siden for at underholde sig med mig om den politiske Stilling. Idag har han atter indfundet sig hos mig for, som han sagde, at meddele mig, at man i preussiske Kredse nærede Tvivl med Hensyn til den kongelige Regjerings Hensigter. Fra de danske Blade og andre Udtalelser af den offentlige Mening sluttede man sig til, at Stemningen i Danmark var Preussen meget fjendtlig, og ligesom det var den preussiske Regjerings Hensigt paa given Anledning at bemægtige sig Jylland, saaledes havde man, for at sikkre sig mod alle Eventualiteter, truffet Foranstaltning til, at Hertugdømmerne besattes af en betydelig Troppestyrke. Denne, bestaaende af 1ste og 2det Armeecorps, under General Manteuffel, skulde afløse det nu i Hertugdømmerne staaende 9ende Armeecorps, hvilket sidste skulde holde den hannoverske Nordsøkyst besat. Herr Kafka tilføiede, at Hertugdømmerne og Hannover allerede idag eller ialfald meget snart vilde blive erklærede i Beleiringstilstand.

Jeg giver Herr Kafkas Meddelelse som jeg selv har faaet den. Han har under Krigen 1864 været virksom i de herværende danske Fangers og Saaredes Interesse, har i sin Tid sagt mig, at han er en født Flensborger som interesserer sig meget varmt for Danmark og er tidligere bleven mig anbefalet som en tilforladelig Person af afdøde Geheimeraad Bræstrup.

Imidlertid er det en Selvfølge, at jeg i et Øieblik som det nærværende kun har udtalt mig til ham med den største s. 514 Forsigtighed, men hvad hans Meddelelser angaaer, maa jeg bemærke, at han stedse har hørt til det herværende strengt conservative Parti, og saaledes er i Forbindelser, ifølge hvilke han ofte er vel underrettet.

33

En herværende Collega har sagt mig, at man i preussiske Kredse gjør sig den Forestilling om Danmarks fremtidige Holdning, at dette Land vil søge at forblive neutralt i Begyndelsen af Krigen, men at, saasnart Krigslykken skulde gaae Preussen og Tydskland imod, vilde det strax slutte sig til Frankrig.

Quaade.

Depeche Nr. 31. Ifølge Journalen modtaget 1870.