Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-07-22)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 22. Juli 1870.

Idag efter at Statsraadet var tilende, har Hr. v. Heydebrandt efter Ordre forelæst mig og efterladt i Afskrift en af Grev Bismarck undertegnet Depesche, i hvilken den nordtydske Forbundseantsler meddeler det preuss. Gesandtskab at Krigen er udbrudt samt giendriver de i den franske Krigserklæring, der medfulgte som Bilag, indeholdte Paastande om hvorledes Begivenhederne havde udviklet sig til den nuværende Krigstilstand. Da Hr. v. Heydebrandt saaledes kun mundtligt giorde denne Meddelelse, har jeg ikke kunnet svare skriftligt derpaa, men indskrænkede mig til at takke ham for disse Aktstykker, som jeg strax skulde forelægge Hs. Maj., idet jeg tilføiede at jeg snarest muligt, naar Sagen havde været foredraget i Statsraadet, skulde tilstille D. H. de fornødne Instruktioner, som vilde sætte Dem istand til at meddele den kgl. preuss. Regering at den kgl. Regering agtede at forblive neutral under Krigen, i Forbindelse med de nærmere Regler, som man her agtede at følge under en mulig Søkrig i Østersøen.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 12.