Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1870-07-22)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 22. Juli 1870.

Deres Excellence,

Jeg har idag søgt Lord Granville, der, meget optaget af Forretninger, kun kunde see mig nogle faa Øieblikke, men heller ikke vilde vide Noget at tilføie Hvad ellers er almindeligt bekjendt angaaende Situationen — foreløbigen en Tvekamp — til hvis Stilling imidlertid ikke alle Staters Forholdende endnu er aldeles klar. Navnlig gjælder dette om Rusland, om hvis Holdning Lord Granville saalidt som andre Diplomater her ville udtale Noget eller de nægte at vide Noget. — Lord Granville sagde, at det var ham en Tilfredsstillelse af Sir Charles Wyke’s Beretninger at turde slutte, at Danmark vilde hævde en neutral Stilling, hvortil jeg kun kunde svare, at den kongelige Regjerings Hensigter endnu ikke vare mig bekjendte; men at den Omstændighed, at den ikke endnu havde udtalt sin Beslutning viste, at den alvorligt overveiede Hvad den skyldte egne Interesser og hele Situationen. — . . .

J. Bülow.

Depeche Nr. 39, modtaget 26. Juli 1870.