Danmarks Breve

BREV TIL: Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-07-23)

Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt.
23. Juli 1870.

Kjære Motzfeldt.

Endelig kom Meddelelse om Krigens Udbrud fra Preussen. Da vi skulle svare, og ikke kunne svare med en Krigserklæring, maae vi altsaa selvfølgeligt for Tiden svare med en Neutralitetserklæring; vi maae paa vanlig Viis sætte de sædvanlige Regler om Neutrales Handel og Skibsfart i Kraft — naar den franske Flaade og Hær kommer, og udretter Noget, saa opstaaer Spørgsmaalet, som jeg sidst forelagde Dem. Hvis vi vare et krigerisk Folk med stor Hærstyrke, og øvede Hærførere, var Idealet at deltage i en seirrig Kamp; eftersom vi ere, som vi ere, er Idealet, at faae det danske Slesvig tilbage af Preussen, som Vederlag for vor Neutralitet, medens Frankrig slaaer Preussen; men Idealerne realiseres sjældent. St. Ferréol (Dotézac’s Efterfølger) erkjender privat, at vi i alt Fald maae begynde med Neutralitet. . . .

Der har været Rygter om at Østersøexpeditionen var om ikke opgivet, saa dog udsat; det maa snart vise sig. I Aften kommer Raasløff fra Paris over England med Depecher fra Moltke. . . .

Fr. Krieger.

Motzfeldts Paategning: Besv. 25. Juli. — Tilhører Højesteretsassessor U. Motzfeldt, Kria.