Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-23)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
[23.(?) Juli 1870.]

Deres Excellence.

Hoslagt sender jeg

1. Udkast til Indholdet af Svaret til Heydebrandt og

2. Correctur til Bekjendtgjørelsen om Fdn. 4. Mai 1803, saaledes som jeg iaftes tør antage at være bleven enig med Justitsministeren om dette sidste Aktstykke.

Begge skulle idetmindste analyseres og vedtages i Principerne i Statsraadet paa Mandag.

Med Hensyn til Nr. 1 Svaret til Heydebrandt tør jeg giøre opmærksom paa at jeg vilde ansee det for meget farligt og sørgeligt om Ministeriet vilde fravige den Holdning, som hidtil har været anseet for den eneste rigtige i Sagen, og om man vilde foretage væsentligere Rettelser i Udkastet. Jeg beder D. E. fast at holde ved det. Da jeg imidlertid erkjender at det Tilfælde kan forudsættes som ikke usandsynligt at Regeringen under givne Forhold senere kan see sig foranlediget til at tage Parti mod Preussen og det da vilde berede s. 536 Vanskelighederne ligeoverfor Kongen, hvis han kunde antage sig ved et enkelt Ord i Svaret til Preussen at være altfor bestemt bundet, saa henstiller jeg om det paa det Sted, som jeg i Udkastet har noteret ved et NB i Marginen, kom til at hedde: cette politique le Roi espère fermément pouvoir la maintenir, quelles que soient les péripéties de la lutte qui va s’engager et S. M. se plaît à ne point prévoir etc. — altsaa at udelade den mellemliggende Passage »S. M. ne s’en écartera jamais volontairement«. Efter mit Begreb er det uden Fare at beholde denne Passus, men Udeladelsen kan vel heller ikke giøre videre Skade, og det kunde altid være en Indrømmelse hvorved D. E. formeentlig lettere kan opnaae at holde paa Resten.

P. Vedel

Oreby. — Udateret. Brevet er antagelig skrevet Lørdag den 23. eller den 24. Juli. Det af Vedel omtalte Udkast har ikke kunnet findes.