Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1870-07-26)

Optegnelse af Direktør P. Vedel.
[26. Juli 1870.]

D. 25. Juli ankom Pr, af Wales. Han spurgte strax paa Toldboden Gr. Holstein om hvorledes det havde sig med vor Neutralitet. Da denne svarede at Beslutning om at declarere den, s. D. var taget i Ministerraadet, lykønskede Prindsen os dertil, idet han tilføiede at det var den yderste Tid, thi havde det varet lidt længere, vilde vi have udsat os for at Preussen havde grebet til Midler for at sikkre sig imod vore formodede Hensigter.

D. 26de kom v. Dockum og sagde at efter Samtaler med Galiber maatte han antage, at der ikke var Spørgsmaal om for Tiden idetmindste at sende andre Tropper hertil end de 10,000 Marinesoldater, for hvilke Fr. ingen Brug har paa Rhinen. Ligesaa lidet var der nogen fast Plan om hvad den fr. Flaade vilde giøre her, thi Galiber talte afvexlende om Als, Fehmern og Rygen som Punkter, man vilde overveie om hvorvidt man kunde angribe dem.

S. D. Grev Frijs ankommet. Reiser imorgen til Samsø.

Det viser sig at Gen. Raasløff i sin Samtale med Keiseren er gaaet meget vidt og endog har nævnt den Styrke, som vi efter hans Mening kunde stille til Frankrigs Disposition og som han har angivet til 25,000 Mand.

P. Vedels Privatpapirer.