Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Andreas Frederik Krieger (1870-07-26)

Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg.
26. Juli 1870.

Kjære Regenburg!

1) Skjøndt De vel sagtens forstaaer det Spørgsmaal, Vedel overbragte Dem fra mig, vil jeg dog præcisere det. 1 )

Hvis vi skulde slutte en Alliancetractat med Frankrig hvad skulde vi betinge os i Slesvig? Hvilken Grændse skulle vi sætte som Minimum?

2) De kjender naturligviis Petersen af Heilsminde. Han gjør taabelige Planer til at befrie Kryger, render til Kongen o. s. v. Er han blot en Nar eller er han en preussisk Spion, som mange mene.

Fr. Krieger

Det sidste Spørgsmaal trænger til øieblikkelig Besvarelse, det første til hurtigt Svar.

Regenburgs Paategning: Svar 27. Juli 1870. — Regenburgs Privatarkiv. R. A.