Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Fenger FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1870-07-26)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Finansminister C. E. Fenger.
Kjøbenhavn, 26. Juli 1870.

Foranlediget ved den mig af D. Ex. mundtligt gjorte Meddelelse ang. et Andragende fra Herr Etatsraad Tietgen om s. 563 Concession til Anlæggelsen af en telegraphisk Forbindelse mellem Dunkerque og et Punkt paa Jyllands Vestkyst, tillader jeg mig at udtale som min bestemte Overbeviisning, at Iværksættelsen af et saadant Foretagende ikke kan ansees foreneligt med Varetagelsen af den neutrale Stilling, som den kongl. R. har besluttet sig til at indtage ligeoverfor de tvende krigsførende Magter. Hvis Bevillingen til et saadant Anlæg fra dansk Side var bleven givet allerede forinden Opstaaelsen af den Konflict, som har ført til Krigen, vilde der neppe kunne reises nogen begrundet Indsigelse mod Anlæggets Istandbringelse efter Krigens Udbrud. Men efterat Krigen har taget sin Begyndelse at træffe en Foranstaltning, om hvilken der aldrig tidligere har været Tale og som aldeles utvivlsomt vilde medføre en ganske overordentlig Lettelse for Forbindelsen mellem den franske Regering og den Flaade og Armee, som snart kunne ventes at begynde Krigsoperationer mod Preussen i Østersøen, kan jeg kun betragte som værende i Strid med Danmarks Neutralitet og som skikket til at compromittere samme i Forhold til Preussen, der ikke uden Grund vilde kunne besvære sig over at Danmark havde givet sit Samtykke til et Foretagende af en indgribende Indflydelse paa Krigens Gang.

Koncept med Rettelser af P. Vedel. — U. A. Journal A 6388 1.