Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Albert Frederich Thomsen FRA: Waldemar Rudolph Raasløff (1870-07-27)

General W. R. Raasløff til Direktør i Krigsministeriet, Oberst C. A. F. Thomsen.
Marienlyst Badeanstalt, 27. Juli 1870.

Kjære Hr. Oberst!

Der forestaaer en vigtig Underhandling ang. Alliance, Cooperation af danske og franske Stridskræfter o. s. v.

Under disse Omstændigheder henstiller jeg til Dem om ikke det vilde være af Interesse allerede nu at lade en Generalstabs-Off. étudier la question og fremsøge det Materiale s. 564 — de præcedentser Krigshistorien frembyder — til Veiledning ved en saadan Underhandling? —

36*

Bør vi ikke forlange at le commandement suprême er hos Danmark? —

Vil den kunne gives til nogen Anden end til Kongen?

Hvorledes skal Kongen udøve den, med fornødent Hensyn til les susceptibilités nationales — til vore constitutionelle Forhold — og last but not least m. H. til le succès des opérations.

De vil altid i Hotel Royal kunne erfare om jeg ventes til Byen og da naar.

W. Raasløff.

P. S.

Jeg haaber at have været ikke aldeles uheldig i mine Bestræbelser for at faae Mobilisering besluttet, og jeg haaber at den vil finde Sted — med Bestemthed.

W. R.

Kgl. Bibl. Ny kgl. Saml. 1712 fol., Breve til General Thomsen III.