Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Vilhelm Christoffer Crone (1870-07-27)

Bilag til Politidirektør V. Crones Brev af 27. Juli 1870.
Indberetning fra Politiinspektør Hertz.
Kjøbenhavns Politi. Hovedstationens 2den Afdeling, 27. Juli 1870.

Søndagen den 24. Dennes ankom hertil Byen den fra forrige Krig bekiendte Capitain Jens Petersen ogsaa kaldet »Heils Petersen«, der ved sin noget mystiske Adfærd ved det nørrejydske Armeekorps, hvor han undertiden gjorde Tjeneste som Efterretningsmand, gav megen Anledning til Omtale, idet man antog, at han, ligesom hans Broder Joseph Meyer Petersen, der blev anholdt som mistænkt for Spioneri og udviist af Landet, stod i hemmelig Forbindelse med Fjenden. — Da der siges om J. P., at han er en ligesaa snedig som dumdristig Personlighed, hvis pludselige Ankomst hertil, hvor han, der opholder sig i Nærheden af Flensborg, ikke paa en enkelt Undtagelse nær, har været i de forbigangne 6 Aar, kunde antages hidrørende fra den nuværende urolige Tilstand, maaskee sendt hertil for Andres Regning som Efterretningsmand er hans Ophold her meget nøie iagttaget og der kan neppe være Tvivl tilbage om at han er her i denne Egenskab. — Hans Skridt er i de 2 forløbne Dage fulgt allevegne, han har været hos Hs. Majestæt Kongen som slesvigsk Patriot, skal være efter hans egen Fortælling modtagen med sær kongelig Naade og Tillid, idet Kongen har udtalt for s. 566 ham Regjeringens Plan — en meget fornuftig Plan siger han — med Hensyn til Øieblikkets Alvor — hans egne Ord — han har grædt sammen med Kongen over Slesvigs Skæbne og over Hans Krygers Fængsling osv. osv. — Han har været hos den franske Minister for at udrette det Ærinde, som har bragt ham hertil, nemlig at tilbyde sin Tjeneste som bekiendt Mand ombord i den franske Flaade ved Landsætningen af Tropper i Elbhertugdømmerne og, skal saa godt som være antagen af Ministeren til dette Hverv — han har været i Krigsministeriet for ogsaa der at tilbyde sin Tjeneste ved en eventuel Krig; han vilde igaar søge Audiens hos Conseilspræsidenten — han har været hos en Mængde herboende Officerer af hans fordums Kammerater og kan ikke møde paa Gaden nogen saadan tidligere Bekiendt uden at han standser Vedkommende for at udspørge om Stemninger og Tilstande m. V. — Han følges fremdeles idag. —

H.

Kriegers Papirer. R. A.