Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Vilhelm Christoffer Crone (1870-07-28)

Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger.
Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 28. Juli 1870.

Deres Excellences Brev er afleveret af Postbudet paa Politikammeret omtrent Kl. 11, men da der indløber et stort Antal Fodpostbreve, har det ikke kunnet tildrage sig nogen Opmærksomhed ved Modtagelsen.

Petersen boede under forrige Krig i Nærheden af Husum og boer nu i Nærheden af Flensborg. Endeel af den mellemliggende Tid skal han have tilbragt i Sverig. Der er ingen rimelig Tvivl om, at han jo er preussisk Undersaat, men Vished derom lader sig ikke i Hast tilveiebringe, da det kun kan skee med den største Forsigtighed. Efter min Mening kan s. 568 man ikke gjøre noget Bedre end at lade denne Sag gaa saaledes, som den nu er indledet. Han vil uden Tvivl derved paa den sikkreste og fuldstændigste Maade blive gjort uskadelig. Dette har jeg ikke villet undlade strax foreløbigen at meddele.

V. Crone.

Kriegers Papirer. R. A.