Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1870-07-28)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 28. Juli 1870.

Deres Excellence

troer jeg herved at burde underrette om at jeg af authentisk Kilde har erfaret, at ifølge de hidtil trufne Bestemmelser vil Sammensætningen af det Corps som eventuelt skal sendes til Norden, ikke være tilfredsstillende. Corpset skal bestaae af 28,000 Mand, af hvilke 9 à 10,000 Mand Marinetropper, de øvrige 18,000 af Hæren. Det er mig nu bekjendt, at Keiseren i det Ministerraad i hvilket Commandoen over den eventuelle Expedition til Norden blev discuteret, har erklæret, at han ikke saae sig istand til i dette Øiemed at afgive des troupes constituées, det vil sige allerede nu organiserede Tropper. Følgen heraf er den, at Corpset paa 18,000 Mand maatte eventuelt blive dannet af de saakaldte régimens de marche. Disse Regimenter bestaae af ganske unge Reservesoldater og af de Officerer der høre til Depôt; disse blive altid valgte blandt de mindst stærke Officerer. Disse régimens de marche nyde ikke den samme Anseelse som de andre Regimenter; i alt Fald maatte der gaae 2 à 3 Maaneder hen forinden de kunne blive indøvede etc.

Den nuværende Krigsminister par intérim, General Dejean, indseer at det ikke vilde være muligt at sende til Norden 9 à 10,000 Mand Marinetropper og 18,000 Mand saadanne Tropper som régimens de marche; han har derfor igaar tilskrevet Marschal Le Boeuf for om muligt at erholde s. 569 Keiserens Tilladelse til at trække fra Marschal Canroberts Corps, som er omtrent 40,000 Mand stærkt, 4 Regimenter, 1 Regiment fra hver af hans Divisioner. Svaret herpaa ventes om nogle Dage og skal jeg da ikke undlade at meddele Deres Excellence sammes Indhold.

Jeg har ikke villet gjøre denne Meddelelse til Gjenstand for en officiel Indberetning paa Grund af sammes meget fortrolige Charakteer. Jeg har bestemt lovet den Mand som har skaffet mig Underretning om Foranstaaende, ikke at nævne ham.

L. Moltke-Hvitfeldt.

Paategnet: Duplicat.