Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1870-07-28)

Krigsministeriet til I. Generalkommando.
Fortroliqt.
[Kjøbenhavn], 28. Juli 1870.

Som Generalcommandoen bekjendt agter Regjeringen under den nærværende Krig at vedligeholde Neutraliteten. Det kan imidlertid forudsættes som en Mulighed, at der fra Frankrig vil skee en Opfordring til Regjeringen om activt at slutte sig til Samme, og at der, for at umuliggjøre Realisationen af en saadan activ Assistance, fra preussisk Side kunde gjøres et Forsøg paa ved en uvarslet eller med kort Varsel foretagen Invasion at vanskeliggjøre vor Mobilisering. En saadan Invasion vilde, hvis den tænkes udført, sandsynligviis blive foretagen ind over den slesvig-jydske Grændse.

I den Anledning vil der være at fremskyde et mindre Troppecorps paa 6 Batailloner Fodfolk, 2 Escadroner Rytteri, 2 Halvbatterier Artilleri og 1 Pioneercompagni til denne Grændse.

Chefen for dette Troppecorps vil herfra nærmere blive udnævnt og beordret til at melde sig ved Generalcommandoen.

Afdelingerne af Fodfolket skulle være de 6 Batailloner af Generaloommandodistrictet, som have deeltaget i dette Aars Leirsamling; de udrykke fra Garnisonerne med deres nuhavende s. 579 hele Styrke med Undtagelse af de faste Befalingsmænd, som henhøre til Depotafdelingen. De medtage Feltammunitionen til deres Mandskab, de fyldte Patronkarrer, Bagagekarrerne samt Seletøierne til disse Vogne; Heste og Trainpersonale ville blive dirigerede til Afdelingerne i Cantonnementerne, og indtil de modtages, leies eller udskrives der Bespænding, naar fornødent gjøres. Sygebærere og Pionerer udtages; Marketender antages. Oppassere og Cantinesoldater ville foreløbig ikke blive afgivne. Der medtages Brød for 5 Dage. Af Bataillonernes Inventariesager og Forpleiningssager medtages de paa Bilaget til Krigsministeriets fortrolige Skrivelse af 1ste September f. A., sammenholdt med Skrivelse af 23de dennes opførte Sager.

Escadronen i Kolding underlægges Brigaden; ligeledes dirigeres den i Randers værende Linieescadron af 5te Dragonregiment til Brigaden, Reserveescadronen og Regimentsstaben forblive foreløbig i Randers. Escadronen udrykker med sin havende Styrke og med fuld Krigsudrustning til denne Styrke og til Escadronen i Kolding, forsaavidt denne ikke allerede er forsynet dermed.

Der vil herfra blive dirigeret 2 fuldt udrustede Halvbatterier af 2det Artilleriregiment og 1 Pioneercompagni til Fredericia, hvor de ville ankomme den 30te dennes og ere beordrede til at modtage fornøden Marchebestemmelse hos Commandanten.

Den saaledes fremskudte Brigade vil efter Generalcommandoens nærmere Bestemmelse være at dislocere i det sydlige Jylland (hovedsagelig Kolding og Omegn). Dens Tilstedeværelse vil formeentlig forhindre ethvert Forsøg paa en Overskriden af Grændsen med en mindre Styrke. Idet den selvfølgelig skal afholde sig fra Alt, hvad der kunde give berettiget Anledning til Fjendtligheder fra preussisk Side, vil den i Tilfælde af begyndende Fjendtligheder have at beherske Hovedcommunicationerne, som føre op i Jylland, navnlig Jernbanelinier, og uden at indlade sig i saadan s. 580 større Fægtning, i hvilken den kunde være udsat for at blive opreven, dog nødsage Fjenden til en saa langsom Fremrykking, at der bliver Tid for Generalcommandoen til at paalægge Lægdsforstanderne at udsende de extraordinaire Indkaldelsesordrer, til at mobilisere og til at bringe Depoterne i Sikkerhed.

37*

De fornødne Forberedelser ville være at træffe paa de sydlige Jernbanestationer, saaledes at Sprængninger kunne iværksættes. Generalcommandoen ville tillægge Fredericia Hjælpetøihuus Ordre med Hensyn til det hertil nødvendige Krudt; den i Fredericia tilstedeværende overflødige Ammunition vil ved Artilleriets Foranstaltning blive dirigeret til Nyborg.

Nødsages Brigaden til at trække sig tilbage fra Grændsen skal Retraiten ikke dirigeres mod Fredericia men Nordpaa, idet den gaaer ud fra den Forudsætning, at Communicationen mellem Landsdelene tilsøes er fri.

Afdelingerne ville fortsætte deres feltmæssige Uddannelse i Cantonnementerne, hvor de nødvendige Øvelsespladser derfor ville være at udtage.

Indtil Forpleiningsmagasiner kunne oprettes, hvorom Forpleiningscorpset nærmere vil meddele Generalcommandoen Underretning, ville Tropperne være at bespise hos Qvarteerværterne.

Generalcommandoen ville træffe de til denne Ordres Udførelse nødvendige Foranstaltninger og dirigere Afdelingerne, om fornødent, ad Jernvei til Cantonnementerne, saasnart de ere færdige til Udrykning, saaledes at Brigaden kan være samlet senest den 30te dennes, Aften. Generalcommandoen vil hertil indberette de af den trufne Dispositioner og Dislocationer, samt meddele Krigsministeriet den Instruction, som gives Chefen for det opstillede Troppecorps.

Koncept. — Krigsministeriets fortrolige udgaaede Sager 1870. Krigsministeriets Arkiv.