Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Emil Fenger (1870-07-28)

Finansminister C. E. Fenger til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 28. Juli 1870.

I Anledning af D. Exc.’s Skrivelse til mig af 26de d. M. tillader jeg mig at gjenkalde i behagelig Erindring, at det ikke var en simpel Meddelelse, som jeg i Ministermødet gav om den paatænkte Nedlæggelse af et Telegraphtoug imellem et Punkt paa jydske Kyst og Frankrig, men en Forespørgsel fra mig til Ministeriet, hvorpaa jeg erholdt Ministeriets Svar, hvilket enstemmig gik ud paa, at der ingen Betænkelighed var ved at tillade et saadant Foretagende.

Som Følge heraf har jeg nogle Dage senere paa Etatsraad Tietgens Forespørgsel til mig givet det Svar, at Ministeriet ikke ansaae en saadan Nedlæggelse for stridende mod Neutraliteten, og jeg maa altsaa betragte denne Sag som afgjort.

Iøvrigt undlader jeg ikke til mulig Benyttelse for D. Exc. at meddele, at en Udvidelse af den bestaaen.de telegraphiske Ledning mellem Jylland og det vestlige Europa allerede i nogen Tid har vist sig høist ønskelig, men nu efter at Telegraphforbindelsen igjennem Tydskland er vanskeliggjort, har vist sig aldeles nødvendig, ganske uden Hensyn til om der kommer en fransk Flaade til vore Farvande eller ikke. Vort Telegraphvæsen har saaledes paa een Dag maattet forsende flere hundrede Telegrammer med Posten, fordi disse ikke kunde forsendes gjennem det jydsk-engelske eller gjennem det norsk-engelske Søtoug. —

Fenger

U. A. Journal A 63881. Paategning: Ad acta indtil videre. P. V.